Home

Hieronder kunt u een gedeelte uit het rapport lezen over de Flora van Rotterdam. Piet Florusse wil dit graag delen met iedereen die daar interesse voor heeft.
Meer over Piet leest u hier ->

De flora van Rotterdam

Het landschap en de flora van Rotterdam zijn de laatste honderd jaar ingrijpend gewijzigd. De water-, oever-, en moerasflora is door menselijk ingrijpen voor een groot deel verdwenen. Plantensoorten van de zandgronden zijn er voor in de plaats gekomen. Ook een aantal neofieten ontbreekt het niet. Van gors tot havenNa het gereedkomen van de Nieuwe […]

De stadsontwikkeling

In de 12e eeuw waren er grote overstromingen van het land in de Rijndelta. In 1170 kwam het zeewater zelfs tot Utrecht. De bedijking was zeer primitief of bestond helemaal niet. Het charter van Graaf Floris V uit 1281 bracht verandering in deze toestand. Rond 1250 was men begonnen met het afdammen van de Rotte […]

Het industriële tijdperk

Het industriële tijdperk bracht grotere veranderingen met zich mee. Stoommachines vervingen de windmolens als krachtbron. Ijzeren spoorwegen werden in het open landschap door de stad aangelegd. Voor de grote stoomschepen en de toenemende handel werd een nieuwe verbinding met open zee gegraven, de Nieuwe Waterweg. Kort na de opening in 1872 zouden via deze nieuwe […]

De flora omstreeks 1900

De flora van Rotterdam bestond omstreeks 1900 hoofdzakelijk uit water-, oever- en moerasplanten. Aan de buitengorzen langs de hoge zeedijken groeiden mattenbies, driekantige bies en zomerklokjes. In 1898 verscheen een werkje van B.P. van der Voort: „Schetsen van het landschap en den plantengroei in de omstreken van Rotterdam”. Hierin beschreef hij de landschappelijke en floristische […]

De flora Roterodamensis

Dr. C.H. van der Looy was een veelzijdig arts, medeoprichter van de Rotterdamse Diergaarde en moet in zijn studententijd met veel genoegen de lessen in de botanie hebben gevolgd. Hij studeerde in Leiden medicijnen en werd in 1839 te Rotterdam ingeschreven als praktiserend geneesheer. Hier bevond zich aan de Boomgaardstraat een Hortus Botanicus die verbonden […]

De ‘vreemde’ planten van Rotterdam

Van vreemde planren moest Van der Looy niets weten. In het voorwoord van zijn flora schrijft hij: “Twijfelachtige planten die niet streng genomen tot de flora van Nederland behoren, heb ik niet vermeld, het doel dat ik gehad heb, met het verzamelen dezer flora is voornamelijk om uit de soort van planten, die om deze […]

Het adventieven-tijdperk

Na de eeuwwisseling zijn het vooral P. Jansen en W.H. Wachter die op de havenspoorwegterreinen naar de planten van de zandgronden komen kijken. Maar het ging hun vooral om de adventieve planten, in die tijd „Pothoofdplanten” genoemd, naar het Pothoofd te Deventer. Bij deze binnenhaven stond een meelfabriek waar tal van adventieven werden gevonden. Havensteden […]

De Pioniers

Rond 1930 zijn de meeste havenwerken voltooid die na de opening van de Nieuwe Waterweg in 1972 op gang waren gekomen. Op de nieuw aangelegde haventerreinen werden vele producten aangevoerd, waaruit bij het laden en lossen allerlei zaden ontsnapten. Die zaden konden onder bepaalde omstandigheden – vooral een voldoend hoge temperatuur – kiemen en als […]

Bombardement op Rotterdam

Op 14 mei 1940 wordt de havenstad Rotterdam getroffen door een Duits luchtbombardement. Er ontstaan enorme branden en de gehele binnenstad veranderd in een rokende puinhoop. De ravage er niet te overzien en de gevolgen ervan zijn tot op de dag van vandaag merkbaar.Maar als de vlammenzee is gedoofd, verschijnen al spoedig de eerste wilde […]

Straatliefdegras

Na de oorlog begint Rotterdam met grote voortvarendheid aan de wederopbouw van de verwoeste binnenstad en de haveninstallaties. Al vrij spoedig varen de handelsschepen de Nieuwe Waterweg weer op. De goederenstroom herstelt zich en Rotterdam groeit uit tot de grootste haven van de wereld. Ook wordt het zoeken naar adventieven voortgezet met als belangrijkste plantkundigen […]

Tegenwoordig

Met de komst van Buro Stadsnatuur Rotterdam in het Natuurmuseum is een hernieuwd onderzoek gestart naar de Flora van Rotterdam.Immers de Flora van Rotterdam is steeds in beweging.Er verdwijnen soms soorten maar er komen ook weer nieuwe soorten bij.Diverse floristen zijn begonnen de Flora van Rotterdam opnieuw te inventariseren.Er zijn daarbij weer fraaie plantensoorten gevonden, […]